چكيده‌اي از كتاب نقد و بررسي روايات مهدي

 

نوشتة استاد  : م.  عبد اللهي

 

در اين كتاب، جناب استاد م. عبد اللهي نگاهي انتقادي به روايات شيعي در بارة امام دوازدهم مهدي آخر الزمان مي‌افكنند، وثابت مي‌كنند كه اين روايات ضد و نقيض است، و مطالب آن مخالف با قرآن مي‌باشد، ودر اين ضمن به نقد خبر مفضل بن عمر مي‌پردازند، و نيز با دلايل روشن باطل بودن رجعت را ثابت مي‌كنند.

در فصل دوم اين‌رساله آقاي م. عبد اللهي آيات قرآني كه شيعة دوازده امامي براي اثبات وجود مهدي آخرالزمان مورد استناد قرار مي‌دهند، را بررسي مي‌نمايند، و با دلايل روشن ثابت مي‌نمايند كه اين آيات در ذات خود معاني ديگري دارند و هيچ دلالت صريحي بر وجود امام زمان ندارند، مگر اينكه با زور روايات جعلي آنها را از معناي ظاهر منحرف كرده و به مطلب مورد نظر تفسير كنيم.

در فصل سوم اين رساله مؤلف محترم حديث لوح جابر را بررسي نموده و جعلي بودن آن را با دلايل تاريخي محكم ثابت مي‌كنند.

در آخرين مبحث اين رساله مؤلف تمام فرق شيعي، كه بعد از فوت امام يادزدهم يعني امام حسن عسكري، به وجود آمدند، وتعدادشان 15 فرقه بود، ذكر مي‌كنند، ونشان مي‌دهند كه همة آنها بجز دو فرقه، معتقد بودند كه امام حسن عسكري فرزندي نداشته، وآنهاييكه مي‌گفتند فرزندي داشته خود آن فرزند را نديدند، واينطور تصور نمودند كه ايشان موجود است چون در غير اين صورت فلسفة شيعي امامت را از بين مي‌رود.

 

 
در باره ما
احاديث مهدي
مسأله خمس
توحيد عبادات
فتح البيان
نصوص امامت
زيارت و زيارتنامه
خرافات وفور
اسلام و رجعت
راه نجات
تئوري امامت
راه نجات ج2
كليد فهم قرآن
نقد و بررسي