مقدمه ها  
بسمه تعالى  
مقدمة طبع دوم  
ديباچه  
فصل هاى كتاب  
تفسير توحيد و يکتاپرستي  
حق متعال عبوديت و بندگي را صفت  
در بيان افضل عبادات و اختلاف مردم در آن  
شرلـ بر دو قسم است شرک اکبر و شرک اصغر  
سبب کفر بني آدم غلو در انبيا و صالحين است  
در بيان حقيقت واسطه و وسيله بين حق و خلق  
در معني و حقيقت سببيت و اشتباه مردم در  
سبب پيدايش بت و پرستش آن  
در بيان سبب پيدايش شرلـ و خرافات در اسلام  
مصادر در کتاب توحيد عبادت  
عكس علامة شهير مصلح کبير مرحوم شريعت سنگلچي  
 
در باره ما
احاديث مهدي
مسأله خمس
توحيد عبادات
فتح البيان
نصوص امامت
زيارت و زيارتنامه
خرافات وفور
اسلام و رجعت
راه نجات
تئوري امامت
راه نجات ج2
كليد فهم قرآن
نقد و بررسي