مقدمه ها  
مقدمه  
فصل هاى كتاب  
تئوري امامت در ترازوي نقد  
دليل عقلي بر ضرورت نصب امامان معصوم بعد از پيامبر  
دليل قرآني شيعه در اثبات امامت علي  
بررسي واقعة غدير خم  
تعارض تئوري امامت با اصل ختم نبوت  
تحليل حديث ثقلين  
چند نكته پيرامون امام دوازدهم و ماجراي غيبت او  
بخش دوم  
بخش سوم  
بخش چهارم  
آيا عصمت انبياء مورد تاييد قرآن است؟  
 
در باره ما
احاديث مهدي
مسأله خمس
توحيد عبادات
فتح البيان
نصوص امامت
زيارت و زيارتنامه
خرافات وفور
اسلام و رجعت
راه نجات
تئوري امامت
راه نجات ج2
كليد فهم قرآن
نقد و بررسي